Inschrijven

Wilt u inschrijven?

Onze praktijk heeft eind 2019 de praktijkcapaciteit verdubbeld. Daarom hebben wij weer ruimte voor nieuwe patiënten.

Indien u akkoord gaat met de voorwaarden, gaan we een intake-afspraak inplannen.
Dit is een uitgebreide gebitscontrole, een medische vragenlijst en indien er geen recente foto’s aanwezig zijn, maken we röntgenfoto’s.

Hierna wordt er een behandelplan gemaakt.

Zo lang u niet op deze afspraak bent geweest, bent u nog geen patiënt bij ons. Tot die tijd dient u bij klachten uw huidige tandarts te bezoeken.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 033-4722990.

Aanmelden

Praktijkregels/AVG

Afspraken en behandelingen

 • Behandelingen worden uitgevoerd volgens afspraak.
 • Ernstige pijnklachten worden binnen 24uur geholpen (met uitzondering van weekend- en/of feestdagen). Hiervoor hebben wij dagelijks vastgestelde tijdsblokken gereserveerd. Voor uitgebreidere nazorg en/of het afmaken van een gestarte behandeling wordt een vervolgafspraak gemaakt.
 • In de regel wordt er tijdens een periodieke controle geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor een vervolgafspraak met u gepland.
 • In onze praktijk worden periodiek röntgenfoto’s genomen. In een normale situatie maken wij 1 x per 3 jaar bitewing foto’s. Afhankelijk van uw gebitssituatie kan er van deze termijn afgeweken worden. In geval van pijnklachten of bij het ontdekken van bijzonderheden, tijdens een periodieke controle, worden tussentijds ook foto’s genomen. Op deze manier verkrijgen wij extra informatie voor het stellen van een juiste diagnose.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle na te komen, zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig kunnen ontdekken. Als u afwijkt van deze regelmaat, kunt u zich bij problemen niet beroepen op het onopmerkzaam zijn van de tandarts. Door het sturen van een herinneringskaartje, attenderen wij u er op dat het tijd is om een afspraak te maken. Dit is een service, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.
 • Heeft u een afspraak en wilt u deze verzetten of annuleren dan dient u dit 24 uur van te voren aan ons door te geven. Indien u een afspraak op maandag heeft, dient u die afspraak uiterlijk op de vrijdag ervoor, voor 12:15uur te annuleren/verzetten. Indien dit niet gebeurd, zijn wij gerechtigd de door ons gereserveerde tijd en onkosten in rekening te brengen. Dit kan oplopen tot het volledige bedrag van de geplande behandeling en de daarbij behorende declaraties. Wanneer het regelmatig voorkomt, dat u uw afspraak niet nakomt, kan uitschrijving worden overwogen.
 • Bij het missen of te laat komen bij uw eerste consult wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. U kunt een nieuwe afspraak maken als deze nota is voldaan.
 • Indien gewenst kan er een afspraak gecombineerd worden bij de tandarts en mondhygiënist(e)/preventieassistente.
 • Al onze medewerkers spreken Nederlands en Engels. Graag communiceren wij dan ook via een van deze talen. Mocht dit een probleem zijn, dan vragen wij u een tolk mee te nemen.
 • Indien u meer dan 2 jaar onze praktijk niet bezocht heeft voor uw periodieke controle ontvangt u een herinneringsbrief van ons. Mocht u hier geen reactie op geven dan volgt eventueel uitschrijving van de praktijk.
 • Wij verlangen van onze patiënten dat zij zich persoonlijk inzetten en alle medewerking verlenen, om zo een gezonde situatie in de mond te bereiken en te behouden.

Klachten en second opinion

 • Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw behandelaar of over de praktijk. Deze klachten dient u in eerste instantie te melden aan de receptie. Wij streven ernaar uw klacht binnen korte tijd op te lossen. Indien u niet tevreden bent over onze oplossing, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen. U stuurt, in dat geval, een aangetekende brief naar de praktijk. Of u meldt zich bij de officiële klachtencommissie van het KNMT
 • Het aanvragen van een second opinion is altijd mogelijk. Een second opinion houdt in dat er een consult plaatsvindt bij een andere tandarts binnen of buiten onze praktijk. Tijdens dit consult vindt er een onderzoek plaats en wordt indien gewenst missende informatie verzameld (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of een pocketstatus). De tandarts mag, in het geval van een second opinion, geen behandeling uitvoeren. Gebeurt dit wel, dan is de betreffende tandarts in overtreding met de geldende beroepsregels en kan de garantie van de behandeling niet worden overgenomen door uw eigen behandelaar. De besproken problematiek en bevindingen worden altijd schriftelijk overlegd met uw eigen tandarts.

Betalingen

 • Onze declaraties worden verwerkt door de firma Infomedics. Infomedics zal uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien u (voor een deel) onverzekerd blijkt te zijn, zult u de (rest)nota thuisgestuurd krijgen. U dient deze dan zelf te voldoen. Uw nota kunt u online inzien via de website van Infomedics: www.infomedics.nl. Bij vragen over uw nota dient u contact op te nemen met Infomedics.
 • Als u liever een digitale nota ontvangt kunt u dit aan de balie melden, u ontvangt dan uw nota NIET meer per post maar deze wordt naar het opgegeven email adres gestuurd.
 • Het is in de praktijk mogelijk te pinnen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het indienen van deze nota bij uw zorgverzekeraar, indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft.

Overige regels

 • Verkregen begrotingen zijn gebaseerd op de huidige leeftijd en saneringsvorm, wijziging hierin kan andere verschuldigde bedragen tot gevolg hebben. Een afwijking van 15% op het totaalbedrag van de begroting is mogelijk en aan de begroting kunnen geen rechten worden ontleend. De begroting is maximaal twee maanden geldig, vanaf het moment van afgifte.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins wordt niet getolereerd.

AVG

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsenpraktijk Tetragon Hogekwartier B.V. streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Dat kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres en BSN nummer. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is het bepaalde in artikel 9 lid 2 sub h en artikel 9 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de juridische grondslag voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid. Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede behandeling uitvoeren. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening via post of een nieuwsbrief. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van uw medisch dossier, het inplannen van een afspraak, het uitvoeren van een behandeling en het verbeteren van onze dienstverlening.

Wij vragen u bij uw eerste afspraak en/of bij veranderingen in uw gezondheid of medicijngebruik een anamneselijst in te vullen. Dit geeft ons een algemeen inzicht in uw gezondheid, medicijngebruik, aandoeningen en allergieën. Deze informatie behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken wij uitsluitend om u de juiste zorg te kunnen bieden.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met Privacyverklaring Tandartsenpraktijk Tetragon Hogekwartier B.V. bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Financiële gegevens, zoals betaalgegevens, worden conform de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Zo hebben onder andere alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich verplicht tot geheimhouding. Naast organisatorische maatregelen worden ter bescherming van uw persoonsgegevens ook voldoende technische maatregelen genomen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies. Ook maken wij maken op onze website geen gebruik van functionaliteiten die persoonsgegevens of inloggegevens van social accounts zoals Facebook, Twitter en LinkedIn van u vragen. Deze inloggegevens kunnen wij derhalve ook niet opslaan.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en aanvulling en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van, een deel van, uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door via e-mail of telefonisch contact met uw praktijk op te nemen. Wij streven ernaar om binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen geeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 • Tandartsenpraktijk Tetragon Hogekwartier B.V.
 • T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
 • De Velduil 3A
 • 3815 XT Amersfoort
 • E-mail

E-mail

Download hier de Privacy- en cookieverklaring.”